Tag: Ubuntu

May 13

Ansible คือเครื่องมือ orchestration ตัวนึ่งที่เราสามารถเขียน step ต่างๆ แล้วก็สั่งให้ ansible ทำงานตามที่เราเขียนไว้ ข้อดีคือเราเขียน script (ansible เค้าจะเรียกว่า playbook) เอาไว้และหากเรามีเครื่อง…

January 29
September 6

ติดตั้ง ns2 บน Ubuntu 14 ns2 คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับจำลองการทำงานของระบบ network (network simulator) จะจำลองละเอียดขนาด package ที่วิ่งบน network ส่วนใหญ่จะนำโปรแกรมมาใช้ในงานวิจัย…

July 24

เมื่อใช้โปรแกรม vim ใน ubuntu 10.04 แล้วพบว่าเมื่อกดปุ่มลูกศร มันกลายเป็นตัวอักษร A, D,….. ออกมา แล้ว cursor ก้ไม่ยอมเลื่อนไปตามที่กำหนด การแก้ไขสามารถทำได้ดังนี้ครับ

January 29
January 27
November 13
October 7
September 24