ใช้ Ansible สั่ง Docker

Ansible คือเครื่องมือ orchestration ตัวนึ่งที่เราสามารถเขียน step ต่างๆ แล้วก็สั่งให้ ansible ทำงานตามที่เราเขียนไว้ ข้อดีคือเราเขียน script (ansible เค้าจะเรียกว่า playbook) เอาไว้และหากเรามีเครื่อง server ทีจำเป็นจะต้อง setup เหมือนกันสัก 100 เครื่อง เราก็ใช้ ansible ทำงานแทนเราได้เลย ข้อดีอีกอย่างคือมันเป็นเหมือน configuration management กลางได้ด้วยว่าเครื่องที่เราติดตั้งนี้มันทำอะไรไปบ้าง

 

Ansible นั้นมี module ให้นำไปใช้ได้เยอะแยะมากมาย สามารถเข้าไปศึกษาได้จากที่เว็บไซต์ของ ansible ได้เลยครับ แต่ในบทความนี้ผมจะแนะนำการนำ ansible ใช้ run docker container แบบคร่าวๆ นะครับ

 

สมมติว่าเรามีเครื่องที่ต้องการจะติดตั้งและใช้งาน docker อยู่ 5 เครื่อง (centos 7) ดังนี้

joy 192.168.100.1
fear 192.168.100.2
anger 192.168.100.3
disgust 192.168.100.4
sadnes 192.168.100.5

ติดตั้ง Ansible ที่เครื่องเรา (ubuntu16) เอง

sudo apt-get install ansible

หลังจากนั้นสร้าง folder ในรูปแบบนี้

./
|-roles/
|–|-common
|——|-tasks
|——|-files
|–|-docker
|——|-tasks
|–|-deploy
|——|-tasks

 

สร้าง hosts ไฟล์ทีจะใช้ ssh ไปติดตั้ง

[all]

joy ansible_host=192.168.100.1 ansible_ssh_user=root
 fear ansible_host=192.168.100.2 ansible_ssh_user=root
 anger ansible_host=192.168.100.3 ansible_ssh_user=root
 disgust ansible_host=192.168.100.4 ansible_ssh_user=root
 sadnes ansible_host=192.168.100.5 ansible_ssh_user=root

ส่วนวิธีการ connect ผมไม่ขอพูดถึงนะ ใช้วิธีเดียวกันกับการใช้ ssh-key อ่ะแหล่ะ ไปหาอ่านเอาเองแล้วกัน

ติดตั้ง yum repo เพิ่มเติมให้กับ centos7

สร้างไฟล์ใน roles/common/tasks/main.yml

---
- name: Copy the EPEL repository definition
 copy: src=epel.repo dest=/etc/yum.repos.d/

- name: Create the GPG key for EPEL
 copy: src=RPM-GPG-KEY-EPEL-7 dest=/etc/pki/rpm-gpg

และภายใน roles/common/files/ ประกอบด้วยไฟล์

ติดตั้ง docker

สร้างไฟล์ใน roles/docker/tasks/main.yml

 

---
-  name: Install python setup tools
  yum: name=python-setuptools
  tags: docker

-  name: Install Pypi
  easy_install: name=pip
  tags: docker

-  name: Install docker-py
  pip: name=docker-py
  tags: docker

-  name: Install Docker
  yum: name=docker state=latest
  tags: docker

-  name: Make sure Docker is running
  service: name=docker state=running
  tags: docker

เสร็จแล้วสร้างไฟล์ที่

./site.yml

 

---
- name: Install Docker
 hosts: all
 remote_user: root
 roles:
  - common
  - docker

เสร็จแล้วให้สั่ง
 $ ansible-playbook -i hosts site.yml

หลังจากนั้น ansible จะทำการ ssh ไปยัง server ในไฟล์ hosts ที่เราได้ใส่เอาไว้และติดตั้ง software ตาม task ที่เราได้ใส่ไว้ในไฟล์ roles/docker/tasks/main.yml

ทดสอบ docker run

สร้างไฟล์ใน roles/deploy-docker/tasks/main.yml

 

---
- name: Deploy Docker image
 docker:
  name: alpine-nginx
  image: smebberson/alpine-nginx
  state: started
  ports:
   - "80:80"
   - "443:443"

หลังจากนี้ให้สั่ง

$ ansible-playbook -i hosts site.yml

เพื่อสั่งให้ ansible start docker ตาม task ครับ ถ้าสำเร็จลองใช้คำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของ docker

$ ansible -i hosts all -m command -a "docker ps -a

docker ก็จะถูก start บนเครื่องที่เราต้องการแล้ว

joy | SUCCESS | rc=0 >>
CONTAINER ID        IMAGE                     COMMAND             CREATED              STATUS              PORTS                                      NAMES
f4f08a5ea7c3        smebberson/alpine-nginx   "/init"             About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   alpine-nginx

fear | SUCCESS | rc=0 >>
CONTAINER ID        IMAGE                     COMMAND             CREATED              STATUS              PORTS                                      NAMES
ab3e51c0629b        smebberson/alpine-nginx   "/init"             About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   alpine-nginx

anger | SUCCESS | rc=0 >>
CONTAINER ID        IMAGE                     COMMAND             CREATED              STATUS              PORTS                                      NAMES
79c0d72c591a        smebberson/alpine-nginx   "/init"             About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   alpine-nginx


disgust | SUCCESS | rc=0 >>
CONTAINER ID        IMAGE                     COMMAND             CREATED              STATUS              PORTS                                      NAMES
58d8f83b00b6        smebberson/alpine-nginx   "/init"             About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   alpine-nginx

sadness | SUCCESS | rc=0 >>
CONTAINER ID        IMAGE                     COMMAND             CREATED              STATUS              PORTS                                      NAMES
0a13e0f1db70        smebberson/alpine-nginx   "/init"             About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   alpine-nginx

หากเราเข้าไปที่ ip ของเครื่อง remote ที่เพิ่งติดตั้งไปก็จะพบว่า docker ได้ start สำเร็จ
alpine-nginx

 

 

 

 

 

 

 

 

หากเจอปัญหา

ผมลองรันตอนแรกพบปัญหาดังนี้

fatal: [joy]: FAILED! => {“changed”: false, “failed”: true, “msg”: “Docker API Error: client is newer than server (client API version: 1.22, server API version: 1.21)”}

ให้ทำการแก้ไขที่ไฟล์

roles/docker/tasks/main.yml

---
-  name: Install python setup tools
  yum: name=python-setuptools
  tags: docker

-  name: Install Pypi
  easy_install: name=pip
  tags: docker

-  name: Install docker-py
  pip: name=docker-py version=1.2.3
  tags: docker

-  name: Install Docker
  yum: name=docker state=latest
  tags: docker

-  name: Make sure Docker is running
  service: name=docker state=running
  tags: docker

และรันคำสั่ง

 ansible-playbook -i hosts site.yml

ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับ

ref: http://docs.ansible.com/ansible/docker_module.html

ball Written by:

Teerapat Khunpech Live, Tech, Beers, Bike, Cafe Racer, Docker, Devops, Eco-System